Szukaj w serwisie

Kategorie:

Finanse | Wntrza | Artis Style - fuga brokatowa

Tutaj jeste: Porady i inspiracje / Finanse

Jak ubezpieczy si przed konsekwencjami le wykonanych remontw?

kategoria: Finanse , opracowanie: Redakcja, rdo: D.A.S.
Jak ubezpieczy si przed konsekwencjami le wykonanych remontw?
Jak ubezpieczy si przed konsekwencjami le wykonanych remontw?

Wakacje to bardzo dobry czas na remonty i przebudowy naszych mieszka. Po pierwsze dlatego, e jest ciepo, wszystko lepiej schnie a meble w ostatecznoci mona nawet wystawi na balkon czy przed dom. Po drugie, mona wysa dzieci na kolonie czy do dziadków, by z jednej strony nie zepsu im wakacji, a z drugiej uatwi sobie ca operacj. I zamiast pilnowa dzieci, pilnowa tylko ekipy…

Ekipy bowiem trzeba pilnowa. Nie tylko w myl powiedzenia, e „paskie oko, konia tuczy”. Co jednak zrobi, gdy nie moemy porzuci naszych codziennych zaj i patrze budowlacom na rce? Lub gdy nasza wiedza nie jest wystarczajca? Albo wada, czy zaniedbanie „wyda si” dopiero po kilku dniach, kiedy po ekipie nie zostanie ju ladu? Kto powinien ponie odpowiedzialno za zaistniae szkody, zwaszcza w sytuacji, gdy w wykonywaniu zlecenia uczestniczya wicej ni jedna osoba? Do kogo zgasza roszczenia i od kogo domaga si zadouczynienia czy to w formie odszkodowania czy naprawienia usterek, wyjania D.A.S. Towarzystwo Ubezpiecze Ochrony Prawnej.

Zwykle nie mamy czasu sami zaj si wikszymi pracami remontowymi w naszych mieszkaniach. Korzystamy wic z usug fachowców, którzy po pierwsze maj nam zapewni sprawne i kompleksowe, a przede wszystkim profesjonalne, przeprowadzenie remontu, a po drugie, zdj z nas wszystkie obowizki zwizane z jego wykonaniem. Wszelako za to wanie pobieraj od nas wynagrodzenie. Powszechnie jednak wiadomo, e wspópraca z wykonawc remontu jest czsto daleka od ideau, a – co gorsze – nie zawsze jestemy zadowoleni z jej efektów i musimy wda si w spór, nierzadko na drodze sdowej, aby dochodzi przysugujcych nam praw. Moemy jednak zawczasu przedsiwzi czynnoci, które pozwol unikn niemiych niespodzianek, zabezpiecz nasze prawa i uatwi ewentualne dochodzenie naszych roszcze od wykonawcy remontu, jeeli okae si to konieczne. W jednym i drugim przypadku pomoe polisa ubezpieczenia ochrony prawnej.

Zawarcie umowy z wykonawc remontu

 • Pierwszym krokiem po wyborze wykonawcy i uzgodnieniu zasad wiadczenia usug remontowych, powinno by podpisanie umowy o dzieo okrelajcej istotne postanowienia. Co prawda zgodnie z kodeksem cywilnym, moliwe jest zawarcie wanej i skutecznej umowy w formie ustnej, jednak w przypadku niewywizania si wykonawcy z jej warunków, duo trudniej bdzie nam dochodzi swoich racji – tumaczy Maciej yka, prawnik z D.A.S. Towarzystwa Ubezpiecze Ochrony Prawnej S.A.

W treci takiej umowy wane dla obu stron jest precyzyjne okrelenie istotnych obowizków, czyli zawarcie:

 • terminu rozpoczcia,
 • zakoczenia i harmonogramu prac,
 • dokadnego opisu usug, rezultatu jaki chcemy uzyska,
 • zakresu odpowiedzialnoci wykonawcy,
 • kosztorysu prac oraz sposobu obliczenia wynagrodzenia,
 • terminu jego zapaty.

Ponadto, warto dokadnie okreli sposób odbioru prac, który powinien by potwierdzony pisemnym protokoem odbioru. Jeeli wykonawca posuguje si innymi osobami przy wykonaniu prac, odpowiada za nie, jak za wasne dziaania, co równie mona wpisa w takiej umowie.

Okrelenie wysokoci wynagrodzenia


Zapat za wykonane usugi mona ustali z góry na konkretn kwot albo jako wynagrodzenie kosztorysowe, okrelone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. Jeeli umówimy si na wynagrodzenie kosztorysowe i w toku wykonywania dziea zajdzie konieczno przeprowadzenia dodatkowych, nieprzewidzianych prac, a kosztorys zosta sporzdzony przez nas, wykonawca moe da podwyszenia umówionego wynagrodzenia.

Jeeli natomiast zestawienie sporzdzi wykonawca, moe da podwyki tylko wtedy, gdy mimo zachowania naleytej starannoci, nie móg przewidzie koniecznoci prac dodatkowych. Warto pamita, e wykonawca nie moe da podwyszenia wynagrodzenia, jeeli na wykonanie dodatkowych prac nie uzyska naszej zgody. W przypadku zapaty ryczatowej, wykonawca nie moe da podwyszenia wynagrodzenia, nawet jeli w czasie zawarcia umowy nie mona byo przewidzie rozmiaru lub kosztów prac. Nie moemy jednak odmówi zapaty wynagrodzenia mimo niewykonania dziea, jeeli wykonawca by gotów je wykona, lecz dozna przeszkody z przyczyn dotyczcych zamawiajcego. W takim przypadku moemy odliczy jedynie to, co wykonawca oszczdzi z powodu niewykonania dziea.

Wykonanie i odbiór prac

W myl przywoanego wczeniej zaoenia, e ekipy trzeba pilnowa, warto pamita o moliwoci zgaszania zastrzee do wykonania prac na kadym etapie ich realizacji. Dobrze jest wtedy od razu podj odpowiednie kroki, aby unikn dalszych narusze umowy i chroni swoje prawa. Jeli bowiem ekipa remontowa wykonuje dzieo w sposób wadliwy albo sprzeczny z umow, moemy wezwa j do wykonania zmian i wyznaczy termin ich przeprowadzenia. Po bezskutecznym upywie tego terminu, mamy prawo nie tylko odstpi od umowy, ale równie powierzy poprawki lub dalsze wykonanie dziea innej osobie na koszt przyjmujcego zamówienie.

Jeli na etapie realizacji remontu nie ma adnych sytuacji spornych, warto tak czy inaczej po wykonaniu umowy, a przed odbiorem prac, dokona dokadnych ogldzin i spisa protokó odbioru, który podpisz obie strony. Wszelkie usterki lub nieprawidowoci, wiadczce o nienaleytym wykonaniu umowy, naley wpisa do takiego protokou, poniewa w przypadku zaistnienia potrzeby obnienia wynagrodzenia, protokó moe by dokumentem, który bdzie potwierdza zasadno takiego posunicia. Warto równie pamita o tym, e niezalenie od tego, czy mamy zastrzeenia do wykonywania remontu, czy nie, dopóki dzieo nie zostao ukoczone, moemy w kadej chwili odstpi od umowy pacc umówione wynagrodzenie, ale odliczajc to, co wykonawca zaoszczdzi z powodu niewykonania dziea.

Dochodzenie roszcze

Cho brzmi to niemal niewiarygodnie, wikszo z nas, przeprowadzajcych kiedykolwiek remonty, miaa zastrzeenia do sposobu ich wykonania.

 • W takich przypadku kodeks cywilny przewiduje szereg uprawnie dla zamawiajcego.  Zgodnie z jego przepisami, jeeli wykonane dzieo ma wady (np. le uoono pytki lub podog), zamawiajcy moe da usunicia takich wad, wyznaczajc w tym celu wykonawcy odpowiedni termin z zagroeniem, e po bezskutecznym upywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca moe odmówi naprawy wycznie w takim przypadku, gdyby wymagaa ona nadmiernych kosztów – wyjania Maciej yka.

Niestety nie zawsze jest to koniec sprawy. Bywa bowiem tak, i pomimo wezwania do usunicia wad, remont nadal nie zosta wykonany zgodnie z umow, poniewa:

 • wykonawca nie usun lub nie naprawi wad w wyznaczonym terminie,
 • wady s niemoliwe do usunicia,
 • z okolicznoci wynika, e wykonawca nie zdoa ich usun w odpowiednim czasie.
 • Zakres naszych uprawnie w takim przypadku bdzie zalea od charakteru stwierdzonych wad. Moemy od umowy odstpi, jeeli wady s istotne. Jeli nie s, moemy da obnienia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, ale nie przysuguje nam prawo do odstpienia od umowy. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonawca nie usun wad w terminie wyznaczonym przez nas - dodaje Maciej yka.

Warto mie polis ochrony prawnej

Kiedy wszystkie moliwoci polubownego rozwizania sporu zawiod, ekipa remontowa zniknie a usterki zostan, sprawa najczciej trafia do sdu. W pozwie o odszkodowanie naley wskaza poniesione szkody i ich wysoko, a take przedstawi dowody uzasadniajce nasze dania. Oczywicie zoenie pozwu nie jest tanie, dlatego warto mie polis, która te koszty pokryje. Ponadto przy dochodzeniu roszcze na drodze sdowej naley pamita, o terminach przedawnie, które w przypadku umowy o dzieo, zawieranej z wykonawc remontu, nastpuj po upywie lat dwóch od dnia oddania dziea, a jeeli dzieo nie zostao oddane – od dnia, w którym zgodnie z treci umowy miao by gotowe.

Jednak ani skrupulatnie zgromadzone dowody ani sporzdzona odpowiednio umow nie uchroni nas przed koniecznoci uczestniczenia w skomplikowanych procedurach i przed stresem zwizanym z obecnoci w sdzie. Warto zatem zaopatrzy si odpowiednio wczeniej w ubezpieczenie ochrony prawnej i wszelkie formalnoci zwizane z dochodzeniem swoich praw, przekaza w rce - radcy prawnego czy adwokata, którego honorarium, podobnie jak koszty procesowe  równie opacone bdzie z polisy ochrony prawnej D.A.S.

autor: opracowanie: Redakcja, rdo: D.A.S.

powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone